Connection has lost...

Call onderzoek Organisaties in een Slimme Stad


Onderzoeker:

De KennisWerkPlaats Organisaties in een Slimme stad (hierna: KWP-OSS) voert onderzoek uit dat gericht is op oplossingen voor het slim organiseren van grootstedelijke vraagstukken. Hierbij moet je met name denken aan vraagstukken op het gebied van smart governance maar ook de digitalisering en flexibilisering van overheden en organisaties in het algemeen.

Waarvoor?
Het primaire doel van het praktijkgerichte onderzoek dat wordt gefinancierd door KWP-OSS is het vinden van antwoorden op vraagstukken uit de praktijk en daarmee bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van grootstedelijke vraagstukken op de bovengenoemde thema’s. Een belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is de intensieve samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals gedurende het gehele traject. Dit begint met het formuleren van de onderzoeksvraag en loopt door tot en met de implementatie en verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten. De door de KWP-OSS gefinancierde onderzoeksprojecten vormen relevante input voor professionals in de publieke sector en daaraan gerelateerde organisaties. De inzichten die uit het onderzoek voortkomen worden publiekelijk gedeeld op de website van KWP-OSS.

Voor wie?
In deze call kunnen onderzoekers actief bij kennisinstellingen binnen de regio Rotterdam een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning (max. 5.000 euro) van praktijkgericht onderzoek wat voortbouwt op de hierboven genoemde thema’s van de KWP.

Wat aanvragen?
Het beschikbare budget voor deze call bedraagt 15.000 euro. Dit budget zal verdeeld worden over drie onderzoeksprojecten van max. 5000 euro per project.

Wanneer?
De sluitingsdatum voor het indienen van de uitgewerkte aanvragen is 16 november 2020, om 17:00 uur CE(S)T.

Beoordelingscriteria:
De uitgewerkte aanvragen dienen aan te sluiten bij de beschrijving van praktijkgericht onderzoek zoals in de call is beschreven en de aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van onderstaande hoofdcriteria:
  1. Praktijkrelevantie van het beoogde onderzoek (40%)
  2. Wetenschappelijke criteria van het beoogde onderzoek (40%)
  3. Kwaliteit van de onderzoeker en/of het onderzoeksinstituut (20%)
Op alle hoofdcriteria dient ten minste sprake te zijn van een kwalificatie ‘goed’ om voor honorering in aanmerking te komen. Zie voor een verdere uitleg het aanvraagformulier behorend bij deze call.