Connection has lost...

Samenwerken en Veerkracht Tijdens de Coronatijd


Onderzoeker: Kenniswerkplaats - Organisaties in een Slimme Stad

Verkorte samenvatting van de onderzoeksresultaten ‘Samenwerken en Veerkracht Tijdens de Coronatijd’. Voor een uitgebreidere samenvatting zie de Managementsamenvatting.

Samenwerken en Veerkracht Tijdens Coronatijd
Door de coronacrisis veranderde de werkomstandigheden drastisch waardoor veel medewerkers verplicht moesten thuiswerken. De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk om inzicht te hebben in hoe medewerkers hun werk en werkomstandigheden ervaren en hield hierdoor meerdere medewerkerspeilingen. Naar aanleiding van dat onderzoek is besloten meer te verdiepen in de thema’s ‘samenwerken’ en ‘veerkracht’ in coronatijd. In samenwerking met de KWP ‘Organisaties in een Slimme Stad’ zijn die thema’s onderzocht bij het in 2021 ingestelde medewerkerspanel van de gemeente Rotterdam.

Resultaten
Samenwerken
 • Ondanks de coronacrisis wordt er veel samengewerkt.
 • De grootste belemmering is het ontbreken van fysiek contact.
 • Daarnaast hebben medewerkers ook moeite met samenwerken via Microsoft Teams (vooral met externen)
 • Betere samenwerking wanneer teamleden niet alleen voelen dat ze zich gemakkelijk kunnen uiten, maar ook hun zorgen kunnen delen of aan kunnen geven wanneer iets fout gaat. Dit wordt ook wel psychologische veiligheid genoemd.
 • Ongeveer een op de vijf respondenten stelt dat het niet veilig is om in het eigen team je nek uit te steken
 • Ongeveer 15% zegt dat niet iedereen binnen het team wordt gewaardeerd.
 • De meerderheid vindt dat samenwerken de kwaliteit van het werk ten goede komt.
 • Dertig procent zegt dat er te veel tijd aan overleg wordt besteed. Dit hangt af van de grootte van het team; in kleine teams wordt minder tijd verspild aan overleg, en in teams van 10 tot 20 personen juist meer.

Verschillen
 • Leidinggevenden gaan minder gemakkelijk om met MS Teams dan medewerkers.
 • Leidinggevenden scoren hoger op zelfredzaamheid en zijn meer betrokken bij de organisatie dan medewerkers.
 • Jongere werknemers hebben meer digitale vaardigheden dan oudere werknemers (zoals werken met het programma MS Teams).
 • Oudere werknemers (ouder dan 51 jaar) zijn meer bevlogen, hebben minder burn-out klachten en een beter werk-privé balans dan werknemers van middelbare (36-50 jaar) en jonge leeftijd (jonger dan 35 jaar).

Aanbevelingen
 • Stimuleer leidinggevenden om aandacht te besteden aan de veiligheid binnen het team. Onder andere door gesprekken hierover te organiseren en een sfeer van vertrouwen te creëren.
 • Houd de toegenomen burn-out klachten in de gaten. Autonomie, werkvariatie, steun van collega’s en zelfredzaamheid zijn daarbij belangrijke hulpbronnen.
 • Verbeter de digitale vaardigheden van werknemers. Mogelijk door het organiseren van (online) trainingen of door een helpdesk op te richten.
 • Wees bewust van de verschillen tussen leeftijdsgroepen. Jongere werknemers hebben meer hulp nodig met burn-out klachten en werk-privé balans, terwijl oudere werknemers minder digitale vaardigheden bezitten.
 • Ga op zoek naar manieren om efficiënter samen te werken.

Vervolg
De nu geleverde inzichten en aanbevelingen zijn een bevestiging van eerder gestarte initiatieven. Wat is goed leiderschap? In crisistijd, maar ook om uit de crisis te komen. De inzichten zijn behulpzaam bij het voeren van de goede gesprekken hierover. Die vinden nu op veel plekken in de organisatie plaats in het kader van ‘Anders Werken’. Hoe ziet de manier van werken voor een team eruit en wat is er nodig om optimaal samen te kunnen werken in een meer hybride situatie? Dit soort vragen worden aankomende tijd verder onderzocht. Houd de nieuwsbrief en website in de gaten voor verdere updates!