Connection has lost...

Netwerkpartners over de sturing van de gemeente Rotterdam in het netwerk ‘Gezond010’

Hedi Westerduin (MSc Beleid en Politiek, Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft onderzoek gedaan naar de perceptie van netwerkpartners op de sturing van de gemeente Rotterdam in het netwerk ‘Gezond010’. In dit netwerk wordt samengewerkt met verscheidene (maatschappelijke) organisaties om zo invloed uit te oefenen op de gezondheid van Rotterdamse burgers.

Gezondheid Rotterdamse burgers
De gemeente Rotterdam heeft een belangrijke taak op het gebied van de gezondheid van haar inwoners. Veel factoren die van invloed zijn hierop bevinden zich echter ook buiten de directe invloedsfeer van de gemeente. Deze spelen zich af op het snijvlak van verschillende organisaties, die over de nodige kennis en middelen beschikken om de gezondheid van mensen te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan een gezond voedselaanbod in schoolkantines of de verbinding tussen wetenschap en praktijk in het kader van vitaliteit op de werkvloer. Het netwerk ‘Gezond010’ is opgezet om door middel van een nieuw soort samenwerking meer impact uit te oefenen op de gezondheid van Rotterdammers. 

Creatie netwerk Gezond010
Het creëren van een netwerk is een relatief nieuwe aanpak voor de gemeente Rotterdam. Anders dan sturing door middel van regelgeving, subsidies of opdrachten omvat netwerksturing een interactief proces dat gevolgen heeft voor de wijze waarop de gemeente opereert en zich verhoudt tot andere betrokkenen. Het is de ambitie om duurzame netwerkrelaties te creëren en de samenwerking met- en tussen netwerkpartners te versterken. De gemeente Rotterdam wil een rol innemen binnen het netwerk dat bijdraagt aan deze ambitie. Daarom is vanuit het perspectief van netwerkpartners onderzocht welke rol de gemeente het beste kan innemen om tot een invulling van de sturingsstrategie te komen, die past bij de ambitie van ’Gezond010’.

Rol gemeente
De gemeente hanteert een actieve coördinerende rol in het netwerk. Aan de ene kant is deze rol nodig om een beweging op gang te brengen en partijen te verbinden. Aan de andere kant wordt dit als belemmerend ervaren en ontbreekt een gevoel van gedeeld eigenaarschap onder netwerkpartners. Dit leidt ertoe dat partners op netwerkniveau (nog) niet actief worden, terwijl de gemeente juist op zoek is naar initiatief vanuit het netwerk en samenwerking tussen partners onderling. De omvang van het netwerk speelt hierin een belangrijke rol. Enerzijds ligt de kracht van het netwerk in haar breedte; de complexiteit van gezondheidsvraagstukken vraagt om een overkoepelende aanpak en innovatieve samenwerkingsvormen. Anderzijds zorgt de omvang van het netwerk ervoor dat partners elkaar moeilijk vinden.

Conclusie en aanbevelingen
Uit het onderzoek is gebleken dat netwerkpartners behoefte hebben aan samenwerking op sub-niveau zonder het overkoepelende netwerk los te laten. De waarde van het overkoepelende netwerk ligt voor partners in het ontstaan van onverwachte ontmoetingen en nieuwe verbanden terwijl het samenwerken op sub-niveau helpt bij het opbouwen van horizontale netwerkrelaties. Zo wordt een hogere mate van betrokkenheid ervaren wanneer de samenwerking zich centreert rondom een concreet thema. Netwerkpartners zien hierbij een belangrijke rol voor de gemeente als verbinder of facilitator. De gemeente heeft namelijk de sociale kaart en beschikt over de capaciteiten om op breedte te opereren.

Daarnaast willen partners zich meer actief betrokken voelen bij de vormgeving en invulling van het netwerk. Hierdoor straalt de gemeente vertrouwen uit en spreekt zij tegelijkertijd verantwoordelijkheid aan, waaruit een gevoel van gedeeld eigenaarschap kan groeien. 


Hedi Westerduin is afgestudeerd van de master Beleid en Politiek aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Als stagiair van cluster MO, afdeling Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg bij de Gemeente Rotterdam stond Hedi dicht op de praktijk van het netwerk Gezond010. Zij heeft gedurende haar stage theorie en praktijk goed weten te verbinden, dit heeft geleid tot waardevolle inzichten.

Meer weten over dit onderzoek?                                       
Onderzoeker:
Hedi Westerduin
Link naar het onderzoek                                                          
Contact:
westerduin.hedi@gmail.com
LinkedIn